polityka prywatności

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZASAD PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Beata Skowera Sygacz w Kraśniku [Centrum Medyczno-Sportowe BJO-MED.]
ul. Janowska 91 , 23-200 Kraśnik
e-mail: bejac@poczta.onet.pl
tel. 818845589 / 509991406

3. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą mogły być przekazane wyłącznie podmiotom, które będą posiadały podstawę prawną do ich przetwarzania, wynikającą z odrębnych przepisów.

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

5. Posiada Pani/Pan prawo do:
dostępu do treści swoich danych,
sprostowania swoich nieprawidłowych danych,
żądania usunięcia danych w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO*,
żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO,
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO.

6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

7. W oparciu o podane przez Panią/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu RODO.

8. Dane będą przetwarzane w celu realizacji świadczeń zdrowotnych oraz w celu otrzymywania za pośrednictwem telefonii komórkowej informacji dotyczących planowanych wizyt, jak również informacji o medycznej o działalności Centrum Medyczno-Sportowego BJO-MED, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz.926 ze zm.)

9. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat , od początku roku następującego po roku , w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

* RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 119/1 z 4.05.2016).

Cookies

Korzystając z tej witryny, automatycznie akceptujesz używanie przez nas plików cookie. Czytaj więcej.

AKCEPTUJĘ